เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ Terms and Conditions

บริษัท วีวาสนาดี จำกัด
ยินดีต้อนรับผู้ใช้บริการทุกท่านเข้าสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ pichoro
จัดทำขึ้นเพื่อเป็นช่องทางการแลกเปลี่ยน และการถือครองผลงานศิลปะประยุกต์ดิจิทัลแก่ผู้สนใจ ในรูปแบบของศิลปะประยุกต์ดิจิทัล ภาพเขียน ภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น (ต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “บริการ”) หากท่านประสงค์จะใช้บริการใดๆ ของแพลตฟอร์มออนไลน์ pichoro โปรดกดปุ่ม “ลงชื่อเข้าใช้ด้วยเบอร์โทรศัพท์” โดยแพลตฟอร์มออนไลน์ pichoro จะถือว่าท่านตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ดังนี้

 

1. การสมัครสมาชิก
หากท่านประสงค์จะใช้บริการใดๆ ในเว็บไซต์แพลตฟอร์มออนไลน์ pichoro  ท่านจะต้องสมัครเป็นสมาชิกโดยกดปุ่ม “ลงชื่อเข้าใช้ด้วยเบอร์โทรศัพท์” และกรอกข้อมูลต่างๆ ของท่านลงในแบบฟอร์มสมัครสมาชิก โดยท่านไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการแต่อย่างใดทั้งสิ้น เมื่อได้รับข้อมูลการสมัครสมาชิกครบถ้วนแล้ว ท่านสามารถเข้าสู่ระบบและใช้บริการต่างๆ ในเว็บไซต์แพลตฟอร์มออนไลน์ pichoro ได้ในทันที ซึ่งต่อไปในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะเรียกท่านว่า “สมาชิก”
* การสมัครสมาชิกเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิการสมัครเฉพาะบุคคลที่มีหมายเลขโทรศัพท์เท่านั้น

 

2. ระยะเวลาการเป็นสมาชิก
สมาชิกมีสิทธิใช้บริการใดๆ ในแพลตฟอร์มออนไลน์ pichoro นับแต่วันที่ท่านเป็นสมาชิกตาม ข้อ 1. และสถานะการเป็นสมาชิกมีผลอยู่ตลอดไปจนกว่าสมาชิกแจ้งความประสงค์ออกจากการเป็นสมาชิกแพลตฟอร์มออนไลน์ pichoro สามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกอันเนื่องจากสมาชิกไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติผิดข้อกำหนด หรือเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ใน “ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการทั่วไป”

 

3. ประเภทของสมาชิกเว็บไซต์
สำหรับสมาชิกแพลตฟอร์มออนไลน์ pichoro ที่เคยลงทะเบียนสมาชิกแล้ว สามารถใช้ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ หรือข้อมูลบัญชีโซเชียลมีเดีย (Social Media Account) ที่มีอยู่ เพื่อเข้าใช้บริการทั่วไปบนเว็บไซต์ได้ทันที 

 

4. คำรับรองของสมาชิก
สมาชิกให้คำรับรองการสมัครเป็นสมาชิก ดังนี้
     4.1 สมาชิกรับรองว่าการให้ข้อมูลตามที่ระบุไว้ในการสมัครสมาชิกเป็นข้อมูลที่สามารถระบุตัวสมาชิกและเป็นจริงทุกประการ เพื่อประโยชน์ที่จะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ ตามที่แพลตฟอร์มออนไลน์ pichoro จะแจ้งให้ทราบต่อไป สมาชิกยินยอมให้แพลตฟอร์มออนไลน์ pichoro ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตาม “พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐”

ในการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการ สมาชิกแต่ละคนสามารถลงทะเบียนผู้ใช้งานได้เพียง 1 ID เท่านั้น ในกรณีที่ทางแพลตฟอร์มออนไลน์ pichoro พิจารณาแล้วว่ามีผู้ใช้งานปลอมแปลงเป็นผู้อื่นเพื่อลงทะเบียน ทางเราจะขอดำเนินการตัดสิทธิจากการเป็นสมาชิก โดยที่ไม่ต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ
     4.2 สมาชิกจะไม่นำเสนอข้อความ หรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์ และราชวงศ์เป็นอันขาด
     4.3 สมาชิกที่ปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการใช้งานและบริการของเว็บไซต์ จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นเองทั้งสิ้น และตกลงยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้แก่แพลตฟอร์มออนไลน์ pichoro หากการฝ่าฝืนดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่แพลตฟอร์มออนไลน์ pichoro 
     4.4 สมาชิกต้องใช้นามจริง หรือนามแฝงที่เหมาะสม สุภาพ ไม่หยาบคาย หรือส่อไปในทางลามกอนาจาร หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

 

5. เงื่อนไขทั่วไป
สมาชิกให้คำรับรองการสมัครเป็นสมาชิก ดังนี้
     5.1 การนำเสนอเนื้อหา ข้อมูล ข่าวสาร บทความ หรือข้อความอื่นใดทั้งหมดในเว็บไซต์นี้เป็นเพียงการให้บริการ รวบรวมข้อมูลผลงานศิลปะประยุกต์ดิจิทัล ภาพเขียน ภาพเคลื่อนไหว และความรู้ด้านต่างๆ ที่ได้มาจากหลายแหล่ง และนำเสนอตามสภาพที่ได้รับจากแหล่งที่น่าจะเชื่อถือได้ รวมทั้งเป็นช่องทางการแลกเปลี่ยนการถือครองผลงานศิลปะดิจิทัลแก่ผู้สนใจ ระหว่างผู้ใช้บริการเท่านั้น 
     5.2 ผู้ใดแอบอ้าง หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างการสมัครสมาชิก ถือเป็นความผิด และต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนด
     5.3 สมาชิกจะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ ตามที่แพลตฟอร์มมีให้บริการ ตลอดจนมีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามที่แพลตฟอร์มออนไลน์ pichoro จัดให้มีขึ้น

6. ข้อจำกัดความรับผิดของแพลตฟอร์มออนไลน์ pichoro 
แพลตฟอร์มออนไลน์ pichoro มีสิทธิระงับการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร บางส่วนหรือทั้งหมดในเวลาใดๆ ก็ได้ หากสมาชิกปฏิบัติผิดเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดของข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป หรือระบบการให้บริการของแพลตฟอร์มออนไลน์ pichoro ขัดข้องชั่วคราวหรือถาวร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ
     6.1 แพลตฟอร์มออนไลน์ pichoro และบริษัท วีวาสนาดี จำกัดไม่ต้องรับผิดชอบ และชดใช้ค่าเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นจากการใช้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ pichoro แก่สมาชิกหรือบุคคลใดๆ ไม่ว่าในกรณีใดๆ
     6.2 แพลตฟอร์มออนไลน์ pichoro ไม่สามารถให้บริการบางส่วนหรือทั้งหมด อันเนื่องจากระบบหรืออุปกรณ์ใดๆ ของสมาชิกชำรุดหรือขัดข้อง หรือระบบโทรศัพท์ หรือระบบสื่อสารโทรคมนาคมขัดข้องหรือเหตุใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของแพลตฟอร์มออนไลน์ pichoro ทั้งนี้แพลตฟอร์มออนไลน์ pichoro และบริษัท วีวาสนาดี จำกัดไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ
     6.3 แพลตฟอร์มออนไลน์ pichoro ขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงหรือแก้ไขเว็บไซต์ หรือเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ ในเวลาใด ๆ รวมทั้งขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ของบุคคลใด หรือจากเลขที่อยู่อินเทอร์เน็ตใด โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวหรือระบุเหตุผลในการดำเนินการนั้น

 

7. การโอนสิทธิ
สมาชิกไม่สามารถโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่ใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการใดๆ ในเว็บไซต์แพลตฟอร์มออนไลน์ pichoro ให้แก่บุคคลที่สาม หรือผู้มีส่วนได้เสีย เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากแพลตฟอร์มออนไลน์ pichoro โดยแพลตฟอร์มออนไลน์ pichoro มีสิทธิโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่ใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการใดๆ ในแพลตฟอร์มออนไลน์ pichoro ให้แก่บุคคลใดก็ได้

 

8. การสิ้นสุดการให้บริการ
การให้บริการนี้อาจสิ้นสุดลงในเวลาใดๆ ก็ได้ ดังนี้
     8.1 สมาชิกแจ้งความประสงค์บอกเลิกสามารถยกเลิกด้วยสมาชิกเองได้ 
     8.2 สมาชิกไม่ปฏิบัติตามกฎ หรือระเบียบใดๆ ที่แพลตฟอร์มออนไลน์ pichoro กำหนด หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้และ/หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายใดๆ หากการไม่ปฏิบัติ หรือฝ่าฝืน หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขใดๆ สามารถแก้ไขได้ แต่สมาชิกไม่ทำการแก้ไขภายในระยะเวลาที่แพลตฟอร์มออนไลน์ pichoro กำหนด แพลตฟอร์มออนไลน์ pichoro มีสิทธิยกเลิกการให้บริการ และยกเลิกสถานภาพการเป็นสมาชิกได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวก่อน
     8.3 หากมีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิใดๆ ในแพลตฟอร์มออนไลน์ pichoro ซึ่งทำให้แพลตฟอร์มออนไลน์ pichoro ไม่สามารถให้บริการแก่สมาชิกได้อีกต่อไป

 

บริษัท วีวาสนาดี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
235 อาคารพิบูลวัฒนา ถนนพระรามที่ 6
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105556011141
อีเมล : service@wewasanad.com
หมายเลขโทรศัพท์ : 02 615 8998
* วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 14 กรกฎาคม 2565