นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

บริษัท วีวาสนาดี จำกัด

ยินดีต้อนรับผู้ใช้บริการทุกท่านเข้าสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ pichoro

 

1. ที่มา
บริษัท วีวาสนาดี จำกัดได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นช่องทางการแลกเปลี่ยน และการถือครองผลงานศิลปะประยุกต์ดิจิทัลแก่ผู้สนใจ ในรูปแบบของศิลปะประยุกต์ดิจิทัล ภาพเขียน ภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น (ต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “บริการ”) หากท่านประสงค์จะใช้บริการใดๆ ของแพลตฟอร์มออนไลน์ pichoro โปรดกดปุ่ม “สมัครสมาชิก” โดยแพลตฟอร์มออนไลน์ pichoro จะถือว่าท่านตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ https://pichoro.com/

 

ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “แพลตฟอร์มออนไลน์ pichoro” ขอแนะนำให้ท่านทำความเข้าใจนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) นี้ เนื่องจากนโยบายนี้อธิบายถึงวิธีการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้ท่านได้รับทราบถึงนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ ๒๕๖๒ จึงประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

 

2. หลักการ
การเคารพสิทธิและการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท วีวาสนาดี จำกัด มีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ pichoro จะกระทำโดยมีวัตถุประสงค์ ขอบเขต ใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นธรรม และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นแก่การให้บริการ หรือบริการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดภายใต้วัตถุประสงค์ของแพลตฟอร์มออนไลน์ pichoro เท่านั้น

 

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่แพลตฟอร์มออนไลน์ pichoro ได้จัดเก็บ จะไม่ถูกนำไปดำเนินการอื่นนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ที่แพลตฟอร์มออนไลน์ pichoro ระบุไว้ โดยทางแพลตฟอร์มออนไลน์ pichoro เก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
     3.1 เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลของสมาชิก และรับสิทธิการเข้าใช้บริการของแพลตฟอร์มออนไลน์ pichoro 
     3.2 เพื่อใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรมทุกประเภทกับแพลตฟอร์มออนไลน์ pichoro 
     3.3 เพื่อใช้ในการติดต่อกับผู้ใช้บริการ
          (1) ตามที่ผู้ใช้บริการแจ้งขอให้แพลตฟอร์มออนไลน์ pichoro ดำเนินการ หรือเพื่อตอบคำถามต่างๆ ที่ส่งถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ pichoro 
          (2) ตามที่ผู้ใช้บริการแจ้งการรับข้อมูลข่าวสารทาง Line, SMS หรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ด้านการสื่อสารทางการตลาด และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารจากแพลตฟอร์มออนไลน์ pichoro 
          (3) สำหรับแจ้งการจอง ส่งคำยืนยันการสั่งซื้อ การแจ้งเตือนเกี่ยวกับบริการต่างๆ
          (4) ตามที่ผู้ใช้บริการต้องการเข้าถึงกิจกรรม และข้อมูลบริการต่างๆของแพลตฟอร์มออนไลน์ pichoro 
     3.4 เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรม และแนวโน้มของผู้ใช้ เพื่อปรับปรุง และเข้าใจวิธีที่ผู้ใช้ใช้บริการของแพลตฟอร์มออนไลน์ pichoro 
     3.5 เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ และติดตามการใช้บริการทางแพลตฟอร์มออนไลน์ pichoro และวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบย้อนหลังในกรณีที่เกิดปัญหาการใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์ pichoro จึงจัดเก็บบันทึกข้อมูลการเข้าออกเว็บไซต์ (Log Files) ของท่านโดยระบบอัตโนมัติ โดยจัดเก็บข้อมูลต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
          (1) หมายเลขไอพี (IP Address)
          (2) ประเภทของโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser)
          (3) การระบุตำแหน่ง (Location)

 

4.ข้อมูลที่เก็บรวมรวมและการนำไปใช้
     การให้บริการกับผู้ใช้บริการทั่วไป
     ประเภทข้อมูล: ชื่อ/นามสกุล/หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
     วัตถุประสงค์:
     –  เพื่อตรวจสอบตัวตนของผู้ใช้บริการ
     –  เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการใช้บริการ และเข้าระบบการให้บริการของแต่ละบัญชีผู้ใช้บริการ
     –  เพื่อรักษาความปลอดภัยต่อบัญชีผู้ใช้บริการ

 

     ประเภทข้อมูล: ข้อมูลบัตรเครดิต
     วัตถุประสงค์:
     –  เพื่อเป็นช่องทางการชำระเงินตามที่ผู้ใช้บริการกำหนด ทั้งนี้ ข้อมูลบัตรเครดิตจะถูกจัดเก็บ และถูกตรวจสอบผ่านทางระบบชำระเงินผ่านบุคคลที่สาม ข้อมูลนี้จะไม่ถูกจัดเก็บอย่างถาวรในเซิร์ฟเวอร์ของแพลตฟอร์มออนไลน์ pichoro และจะถูกลบทันทีหลังจากผ่านระบบการตรวจสอบโดยระบบชำระเงินของบุคคลที่สาม

 

     ประเภทข้อมูล: คุกกี้ (Cookies)
     วัตถุประสงค์:
     –  เพื่อเป็นข้อมูลที่อาจเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการในครั้งถัดไปที่ผู้ใช้บริการกลับมาเยี่ยมชมแพลตฟอร์มออนไลน์ pichoro

 

5. การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล
     5.1 แพลตฟอร์มออนไลน์ pichoro จะจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ในลักษณะเอกสาร หรือข้อมูลที่เก็บอยู่ในรูปแบบดิจิทัลจัดเก็บในลักษณะ Cloud
     5.2 แพลตฟอร์มออนไลน์ pichoro จะเก็บรักษาข้อมูลต่างๆ ของผู้ใช้บริการภายใต้นโยบายความปลอดภัยตามนโยบายนี้ตลอดระยะเวลา เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการเก็บ เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะแจ้งยกเลิก หรือเพิกถอนความยินยอมให้แพลตฟอร์มออนไลน์ pichoro จัดเก็บข้อมูลใดๆ ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้ เว้นแต่แพลตฟอร์มออนไลน์ pichoro มีเหตุจำเป็นตามวัตถุประสงค์กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

 

6. การใช้คุกกี้ (Cookies) โดยบุคคลภายนอก และเทคโนโลยีการติดตามอื่น

     คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ (Strictly necessary cookies)

     คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญต่อการทำงานของแพลตฟอร์มออนไลน์ pichoro ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวก และต่อเนื่องในการใช้บริการเว็บไซต์ให้กับผู้ใช้บริการ รวมทั้งช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการเว็บไซต์ได้อย่างได้อย่างปลอดภัย

 

     คุกกี้ด้านประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ (Performance cookies)

     แพลตฟอร์มออนไลน์ pichoro ใช้คุกกี้ประเภทนี้เพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าและพฤติกรรมการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ pichoro เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจํานวนผู้ใช้งาน ตลอดจนช่วยให้บริษัททราบถึงพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการทํางานของเว็บไซต์ โดยให้ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้สะดวกขึ้น

 

7. คำรับรอง
แพลตฟอร์มออนไลน์ pichoro จะไม่กระทำการใดๆ แตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล เว้นแต่
     (1) ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้ผู้ใช้บริการทราบ และได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ
     (2) เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด

 

8. การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้อย่างจำกัด
    8.1 แพลตฟอร์มออนไลน์ pichoro จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน และจะต้องเป็นการใช้ตามวัตถุประสงค์ของแพลตฟอร์มออนไลน์ pichoroเท่านั้น
    8.2 แพลตฟอร์มออนไลน์ pichoro จะดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานมิให้เปิดเผย แสดง หรือทำให้ปรากฏในลักษณะอื่นใด ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ หรือต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่
          (1) เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด
          (2) ได้รับความยินยอมจากท่าน
          (3) เป็นไปเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของท่าน และผู้ใช้บริการอื่น
          (4) เพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
          (5) เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย หรือการจัดทำสถิติ
     8.3 ในบางกรณีแพลตฟอร์มออนไลน์ pichoro อาจให้บุคคล หรือหน่วยงานอื่นเข้าถึง หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็น และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และอำนาจหน้าที่ของแพลตฟอร์มออนไลน์ pichoro ทั้งนี้แพลตฟอร์มออนไลน์ pichoro จะต้องได้รับความยินยอมจากท่านก่อน

 

9. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและคุณภาพของข้อมูล
    9.1 แพลตฟอร์มออนไลน์ pichoro ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จึงกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิ หรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนการป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กำหนดในนโยบาย และแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของแพลตฟอร์มออนไลน์ pichoro
    9.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่แพลตฟอร์มออนไลน์ pichoro ได้รับมา เช่น ชื่อ อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น ซึ่งสามารถบ่งบอกตัวบุคคลของท่านได้ และเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความถูกต้อง และเป็นปัจจุบันจะถูกนำไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของแพลตฟอร์มออนไลน์ pichoro เท่านั้น และจะดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 

10. การมีส่วนร่วมและสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
     10.1 ในกรณีที่ท่านประสงค์จะทราบข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตนเอง ท่านสามารถมีคำร้องขอตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่บริษัท วีวาสนาดี จำกัดกำหนด เมื่อได้รับคำร้องขอดังกล่าวแล้ว ทางบริษัทจะรีบดำเนินการแจ้งถึงความมีอยู่ หรือรายละเอียดของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้ท่านภายในระยะเวลาอันสมควร
     10.2 หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนบุคคลใดที่เกี่ยวกับตนไม่ถูกต้องตามที่เป็นจริง ท่านสามารถแจ้งบริษัท วีวาสนาดี จำกัดเพื่อให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ ในการนี้บริษัท วีวาสนาดี จำกัดจะจัดทำบันทึกคำคัดค้านการจัดเก็บ ความถูกต้อง หรือการกระทำใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นหลักฐานด้วย
     10.3 ท่านมีสิทธิตรวจดูความมีอยู่ ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ของการนำข้อมูลไปใช้ และสถานที่ทำการของบริษัท วีวาสนาดี จำกัด นอกจากนี้ยังมีสิทธิดังต่อไปนี้
          (1) ขอสำเนา หรือขอสำเนารับรองถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของตน
          (2) ขอแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของตนให้ถูกต้องสมบูรณ์
          (3) ขอระงับการใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน
          (4) ขอให้ดำเนินการลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน
          (5) ขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ในกรณีที่เป็นข้อมูลซึ่งผู้ใช้บริการไม่ได้ให้ความยินยอมในการรวบรวม หรือจัดเก็บ
     10.4 อย่างไรก็ตามบริษัท วีวาสนาดี จำกัดอาจปฏิเสธสิทธิของท่านได้ ในกรณีที่กฎหมายกำหนด  หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกทำให้ไม่ปรากฏชื่อ หรือสิ่งบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวท่านได้อีก

 

11. การติดต่อ 
ในกรณีที่มีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้บริษัท วีวาสนาดี จำกัดยินดีที่จะตอบข้อสงสัยและรับฟังข้อเสนอ

 

บริษัท วีวาสนาดี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
235 อาคารพิบูลวัฒนา ถนนพระรามที่ 6
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105556011141
อีเมล : service@wewasanad.com
หมายเลขโทรศัพท์ : 02 615 8998
* วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 14 กรกฎาคม 2565