คนที่มีสุขภาพจิตดีคือคนที่ทำงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความชื่นชมยินดีในงานที่ทำ มีความเอื้อเฟื้อเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและไม่มีอารมณ์เครียดจนเกินไป

เบอร์นาร์ด (Bernard) นักจิตวิทยา

 

ใจฟูด้วยศิลปะ

“ใจฟูด้วยศิลปะ” ประโยชน์ของศิลปะในเชิงจิตวิทยามี 3 ด้าน ได้แก่

  • การพัฒนาจิตใจ ใช้ศิลปะเพื่อการผ่อนคลาย โดยการระบายความรู้สึกนึกคิด หรือความคับข้องใจออกมา เพราะความรู้สึกของมนุษย์นั้นเมไปด้วยความสุข ความทุกข์ ความเจ็บปวด ความฝัน และความหวัง ความรู้สึกเหล่านี้สามารถระบายออกได้ โดยผ่านสื่อทางศิลปะอย่างอิสระ
  • การพัฒนาสังคม ศิลปะเป็นสิ่งที่เชื่อมความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวและสังคม โดยใช้ศิลปะเป็นตัวสื่อสาร เช่น อาเซียนที่ได้รวมเอาประเทศทั้ง 10 มารวมกลุ่มกัน โดยใช้ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นสื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีของแต่ละประเทศ
  • การบำบัด ใช้กิจกรรมศิลปะ หรือผลงานศิลปะ เพื่อวิจัยหาข้อบกพร่องของบุคคล ซึ่งมีสาเหตุเนื่องมาจากความผิดปกติของกระบวนการทางจิต กิจกรรมศิลปะที่เหมาะสมจะช่วยในการรักษาให้ผู้ได้รับการรักษามีสภาพจิตใจทีดีขึ้น

ศิลปะจึงไม่ใช่เพียงการวาดรูป แต่เป็นการสอนให้รู้จักวิธีคิด ทัศนคติและวิสัยทัศน์ เพื่อให้คนนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวัน

 

อ้างอิง : https://sites.google.com/site/artistrylifesnakubz/bth-thi3-silpa-kab-mnusy